Euribor-korko

Mikä on Euribor-viitekorko?

Euribor on lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Se on euroalueen ja Euroopan tärkein viitekorko. Korko määritetään joka päivä, ja se julkaistaan seuraavana pankkipäivänä. Käytännössä euribor kuvaa korkotasoa, jolla pankit lainaavat vakuudettomasti ja euromääräisesti rahoja toisille pankeille rahamarkkinoilla.

Euribor-korot ovat käytössä viitekoron ominaisuudessa erilaisten rahamarkkinoilla tehtyjen sopimusten hinnoittelussa. Kuluttajille euribor on tuttu asuntolainoista, joista Suomessa useimmat ovat sidottu 12 kuukauden euriboriin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lainan korko tarkistetaan kerran vuodessa. Tilanne ei kuitenkaaan ole samankaltainen kaikissa Euroopan maissa, sillä monissa maissa asuntolainoissa käytetään kiinteää korkoa tai pankkien omia viitekorkoja. Sijoittajat hyödyntävät myös euriboria erilaisissa arvioinneissa. Sen katsotaan kuvastavan hyvin euroalueen taloudellista tilannetta. Korko on yleensä alhaisempi, kun talous on vakaa, ja korkeampi, kun talous on epävakaa.

Euribor-korkojen historia

Euribor (European Interbank Offered Rate) on keskikorko, jolla eurooppalaiset pankit lainaavat rahaa toisilleen. Sitä käytetään viitekorkona euromääräisille asuntolainoille, lainoille ja säästöille. Euribor-korot lasketaan seitsemälle maturiteetille, jotka vaihtelevat yön yli ja vuoden välillä, ja Euroopan pankkiyhdistys (EBF) julkaisee ne päivittäin.

Euribor-korot ovat tärkeitä, koska ne muodostavat perustan korkojen asettamiselle monille rahoitustuotteille, kuten asuntolainoille, yrityslainoille ja joukkovelkakirjalainoille. Ne antavat myös tietoa siitä, kuinka paljon pankit veloittavat toisiltaan rahan lainaamisesta, mikä voi olla osoitus siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa yritysten ja kuluttajien on saada luottoa.

Euribor-koron historia alkaa 1990-luvun lopussa, jolloin Euroopan pankkiyhdistys alkoi julkaista sitä ensimmäisiä kertoja. Tavoitteena oli tarjota euromääräinen pankkien välinen lainakorko, joka olisi edustavampi kuin muut silloin käytetyt korot. Euribor 12 kuukauden korko otettiin käyttöön vuonna 1999 osana yhtenäisen rahapolitiikan luomista niille 11 maalle, jotka olivat ottaneet euron käyttöön valuuttanaan. Tuolloin Euroopan keskuspankille (EKP) annettiin vastuu korkojen asettamisesta koko euroalueella. Tätä varten EKP tarvitsi tarkan mittarin siitä, mitä pankit veloittavat toisiltaan rahan lainaamisesta – ja niin syntyi euribor-korko. Se korvasi ECU-koron (European Currency Unit), joka oli pankkien välinen keskikorko tehdyille talletuksille.

Aluksi EKP käytti noin 30 Euroopan maan pankkien välisten lainakorkojen painotettua keskiarvoa. Tämä osoittautui kuitenkin liian raskaaksi, joten vuonna 2003 päätettiin keskittyä vain niihin maihin, jotka olivat ottaneet euron käyttöön. EKP käyttää näiltä pankeilta kerättyjä tietoja korkojen asettamisessa kuuden viikon välein. Jos EKP haluaa kannustaa euroalueen taloutta lisäämään lainanottoa ja kulutusta, se laskee korkoja, jolloin pankkien on halvempaa lainata rahaa. Jos taas EKP haluaa estää lainanottoa ja kulutusta, se nostaa korkoja.

Euribor 12 kk -korko tänään

Euribor 12 kk | 17.05.2024

3,645 %

Vuosien 2007-2009 finanssikriisi herätti huolta siitä, että pankit manipuloivat euribor-korkoja ja antoivat keinotekoisen alhaisia arvioita lainakustannuksistaan saadakseen itsensä näyttämään taloudellisesti terveemmiltä kuin ne todellisuudessa olivat. Tämän seurauksena Euriborin laskentatapaa uudistettiin siten, että pankkien arvioiden sijasta painotettiin enemmän todellisia liiketoimia

Näistä uudistuksista huolimatta manipulointisyytökset jatkoivat Euriborin käyttöä, ja vuonna 2013 EU:n kilpailuviranomaiset sakottivat kuutta suurpankkia yhteensä 1 miljardin euron sakoilla viitekoron manipuloinnista. Skandaali johti vaatimuksiin lisäuudistuksista, kuten laskentaprosessin avoimuuden lisäämisestä ja siitä, että pankkien toimittamiin tietoihin ei enää tukeuduttaisi lainkaan.

Euriborilla on edelleen tärkeä rooli Euroopan taloudessa, sillä se on keskeinen viitearvo biljoonien eurojen arvoisille rahoitussopimuksille. Sen maine on kuitenkin kärsinyt manipulointisyytöksistä, ja on edelleen epäselvää, mihin suuntaan tulevat uudistukset viedään.

Sittemmin euriborista on tullut yksi Euroopan tärkeimmistä viitekoroista. Pankit, rahoituslaitokset ja yritykset käyttävät sitä tuotteidensa ja palvelujensa hinnoitteluun. Euribor-korot vahvistetaan päivittäin johtavien pankkien paneelin antamien tietojen perusteella. Euribor-korot julkaistaan päivittäin noin klo11.45 CET (10.45 GMT).  

Euribor 3 kk -korko tänään

Euribor 3 kk | 17.05.2024

3,83 %

Nykyään euribor-korkoja julkaisee European Money Markets Institute (EMMI)

Euribor-korot ovat tärkeitä kahdesta syystä. Ensinnäkin ne tarjoavat päivittäisen viitekoron eurokorkoja varten. Toiseksi niitä käytetään vertailuarvona monenlaisten rahoitustuotteiden, kuten lainojen, talletusten ja johdannaisten, korkojen asettamisessa.

EMMI on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edustaa Euroopan rahamarkkinoiden etuja. Sen kotipaikka on Frankfurtissa, Saksassa.

EMMI julkaisee euribor-korot joka päivä klo 11.00 CET (Keski-Euroopan aikaa). Korot perustuvat pankeista koostuvan paneelin antamiin tietoihin.

Euribor-korkoja käytetään vertailuarvona monenlaisten rahoitustuotteiden, kuten lainojen, talletusten ja johdannaisten, korkojen määrittämisessä. Korkoja käytetään myös vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjalainojen hinnoittelussa.

Vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat ovat joukkovelkakirjalainoja, joiden kuponkikorot vaihtelevat markkinakorkojen muutosten mukaan. Näiden joukkovelkakirjalainojen kuponkimaksut on yleensä sidottu lyhytaikaisiin korkojen viitearvoihin, kuten euriboriin.

Vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjalainojen etuna on, että ne tarjoavat sijoittajille suojaa korkojen nousua vastaan. Kun markkinakorot nousevat, myös näiden joukkovelkakirjojen kuponkimaksut nousevat. Näin sijoittajat voivat säilyttää tulovirtansa myös korkojen noustessa.

Vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjalainojen haittapuolena on se, että ne eivät tarjoa suojaa korkojen laskua vastaan. Kun markkinakorot laskevat, myös näiden joukkovelkakirjalainojen kuponkimaksut laskevat. Tämä voi johtaa sijoittajien tappioihin, jos heidän on myytävä joukkovelkakirjansa ennen eräpäivää. Pitkään jatkunut matalien korkojen aikakausi on tullut päätökseensä euroalueella vuoden 2022 aikana, jolloin korot lähtivät nopeaan nousuun. Tähän on syynä epävakaataloudellinen tilanne ja korkea inflaatio euroalueella. Lokakuussa 2022 12 kuukauden euribor-korko sijoittui 2-3% välille, kun se vielä vuoden 2022 alussa oli negatiivinen.

Mitä tarkoittaa 12 kuukauden euribor (euribor 12kk)

12 kuukauden euribor on yksi Euribor-koroista. Se on korko, joka määritetään 12 kuukauden ajanjaksolla ja käytännössä se tarkoittaa keskimääräistä korkotasoa, jolla pankit lainaavat rahaa toisilleen 12 kuukauden ajaksi. Kuten muutkin euribor-korot myös 12 kuukauden euribor -korko määritetään päivittäin ja julkaistaan seuraavana pankkipäivänä. Kahdentoista kuukauden euribor on yleisin käytetty euribor-korko sijoittajien arvioidessa euroalueen taloudellista tilannetta. Sitä käytetään vertailuarvona euromääräisten lainojen määrittämisessä ja viitekorkona asuntolainojen kohdalla.

Miten 12 kuukauden euriborin ennustetaan kehittyvän

12 kuukauden euribor on tulevaisuuteen suuntautuva korko, jota käytetään esimerkiksi viitearvona asuntolainojen korkojen määrittämisessä euroalueella. Se perustuu keskimääräiseen korkoon, jolla pankit lainaavat rahaa toisilleen 12 kuukauden ajan. 12 kuukauden euribor -korko julkaistaan joka päivä, mutta siitä tulee lopullinen vasta kolmen kuukauden kuluttua. Tämä tarkoittaa, että tänään julkaistu 12 kuukauden euribor -korko perustuu kolme kuukautta sitten toteutuneisiin liiketoimiin. Näin ollen 12 kuukauden euribor -korko on hyvä indikaattori siitä, mihin esimerkiksi asuntolainojen korot ovat menossa seuraavien kolmen kuukauden aikana. Jos harkitset asuntolainan ottamista, kannattaa pitää 12 kuukauden euribor -korkoa silmällä, jotta saat käsityksen siitä, millaista korkotasoa voit odottaa.

12 kuukauden euribor -korko oli muiden euribor-korkojen tapaan useita vuosia alhaisella tasolla ja jopa negatiivinen, kunnes vuoden 2022 se kääntyi taas nopeaan nousuun nopeasti muuttuneen maailmantilanteen johdosta. Syksyllä 2022 12 kuukauden euribor-korko on ollut 2-3% välissä ja odotettavissa on, että se voi käydä välillä myös korkeammissa lukemissa tulevien kuukausien aikana. Euriborin lyhyen aikavälin kehitykseen vaikuttavat Euroopan keskuspankin mahdollisesti tekemät koronnostot Euroopassa vallitsevan korkean inflaation hillitsemiseksi. Toisaalta mikäli inflaatio palautuu kohti normaalimpaa tasoa, voi olla, että Euroopan keskuspankin tekemiä korkonostoja ei tarvita ja se tulee heijastumaan myös euribor-korkojen kehitykseen.

Erilaiset Euribor-korot

Euribor on euromääräinen pankkien välinen tarjottu korko. Se on korko, jolla pankit lainaavat rahaa toisilleen euroalueen tukkumarkkinoilla. EKP eli Euroopan Keskuspankki käyttää viitekorkonaan noin 50 pankista koostuvan paneelin päivittäin toimittamien korkojen keskiarvoa. Euribor-korot ovat tärkeitä, koska ne:

  • toimivat viitteenä rahoitustuotteiden hinnoittelussa
  • antavat tietoa pankkisektorin tilasta
  • niitä voidaan käyttää tulevien inflaatiopaineiden ennakoivana indikaattorina.

Euribor-korot vaihtelevat tarkasteltavan ajanjakson mukaan, ja niitä on saatavilla 1 viikon, 1 kuukauden, 2 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden korkoina. Yleisimmin noteerattu korko on 3 kuukauden euribor. Euroopan keskuspankki (EKP) ei aseta euribor-korkoja, vaan markkinat määräävät ne. EKP vaikuttaa niihin kuitenkin epäsuorasti rahapoliittisilla päätöksillään. Jos EKP esimerkiksi nostaa ohjauskorkojaan, on odotettavissa, että euribor-korot nousevat pian sen jälkeen.

Euribor lasketaan perustuen todellisiin, vakuudettomilla euromääräisillä rahamarkkinoilla toteutuneisiin  siirtoihin. Korkojen lasku ei perustu kaikkiin euroalueella tapahtuneisiin lainasiirtoihin, vaan perustana Panel Banks – listalle mukana olevien pankkien lainasiirrot. Vuoden 2022 lokakuussa lista koostuu 18 euroalueella aktiivisesti toimivasta pankista. Vuosien varrella mukana olevien pankkien lukumäärä on vaihdellut. Nykyiset pankit on valittu kahden pääperiaatteen johdosta:

  • kuvastaa riittävissä määrin euroalueen monimuotoisuutta
  • varmistetaan, että euribor edustaa kohdemarkkinoitaan

Mukana olevat pankit ovat sitoutuneet noudattamaan Euribor paneelipankeille asetettuja vaatimuksia velvollisuuskoodiston perustuen. Tämä heidän tulee vahvistaa vuosittain.

Euriborin laskentamenetelmää on muutettu nykyään euribor-korkoja hallinnoivan European Money Markets Institute (EMMI) toimesta. Jotta voidaan varmistua euriborin kestävyydestä sekä edustavuudesta ja että se noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä liittyen rahoitus- ja korkotason viitearvoasetuksiin, euriborien laskemisessa on otettu käyttöön niin sanottu hybridimalli. Tässä lähestymistavassa euriborin määrittäminen perustuu kolmitasoiseen, hierarkiseen lähestymistapaan. Käytännössä tässä mallissa pankkien toimittamat tiedot perustuvat edelleen ensisijaisesti toteutuneisiin kauppoihin, mutta mikäli niitä ei ole riittävästi saatavilla, voidaan käyttää myös muuta markkinainformaatiota. Näin pyritään pienentämään riskiä väärinkäytöksiin. Mallin tarkoitus on  myös varmistaa, että euribor on aina tarkoituksen mukainen muuttuvissa markkinaolosuhteissa ja noudattaa aina uusimpia sääntelyvaatimuksia ja alan suosituksia. Mallin toimivuus varmistetaan vuosittain kahdesta eri näkökulmasta:

  • Vahvistetaan, että vertailuindeksi pysyy vakaana, joustavana ja edustaa sen taustalla olevia markkinoita
  • Tunnistetaan mahdollisten uusien hyödyllisten uudelleen kalibriointi

1 viikon, 1,3,6 ja 12 kuukauden Euribor–korot

1 viikon euribor

Euribor on korko, jolla prime-pankki tarjoaa viikon pituisia euromääräisiä pankkien välisiä määräaikaistalletuksia toiselle prime-pankille Euroopan unionin (EU) tukkumarkkinoilla. Euribor-korot perustuvat keskimääräisiin korkoihin, joilla pankit lainaavat rahaa toisilleen.

1 kuukauden euribor (1kk euribor)

1 kuukauden euribor on korko, jolla joukko eurooppalaisia pankkeja lainaa toisilleen rahaa kuukauden maturiteetilla. Muiden euribor-korkojen tapaan 1 kuukauden euribor -korko lasketaan osallistuvien pankkien tekemien tarjousten perusteella ja se julkaistaan päivittäin klo 11.00 CET (10.00 GMT) jälkeen. 1 kuudauden euribor -korko toimii euroalueen lyhyiden korkojen vertailuarvona, ja pankit käyttävät sitä hinnoitellessaan tuotteita, kuten asuntolainoja ja yrityslainoja. Sitä käytetään myös viitekorkona rahoitussopimuksissa, kuten swapeissa ja futuureissa.

3 kuukauden euribor (3kk euribor)

3 kuukauden euribor -korko on keskikorko, jolla joukko pankkeja lainaa toisilleen rahaa kolmen kuukauden maturiteetilla euromääräisenä. Korkoa laskiessa käytetään suodatettua keskiarvoa kaikista toimitetuista tiedoista, pois lukien poikkeamat, lopullisen luvun tuottamiseksi. Tämän prosessin tarkoituksena on antaa tarkempi kuva todellisista varainhankintakustannuksista. Kolmen kuukauden euribor-korkoa käytetään lyhyiden korkojen vertailuarvona Euroopassa, ja sillä on tärkeä rooli asuntolainojen korkojen ja muiden lainatuotteiden määrittämisessä. Sitä käytetään myös vertailukohtana rahoitussopimuksissa, kuten johdannaisissa. Euroopan keskuspankki käyttää 3 kuukauden euribor-korkoa pääasiallisena ohjauskorkonaan. Tämä tarkoittaa, että 3 kuukauden euribor-koron muutokset vaikuttavat suoraan yritysten ja kotitalouksien lainakorkoihin koko euroalueella.

6 kuukauden euribor (6kk euribor)

Kuten muutkin euribor-korot, myös 6 kuukauden euribor on korko, jolla pankit keskimääräisesti lainaavat euromääräisesti rahaa toisilleen kuuden kuukauden laina-ajalla. Kuuden kuukauden euribor-korko on yksi yleisimmin käytetyistä viitekoroista lyhyiden lainojen osalta Euroopassa. Pankit, rahoituslaitokset ja yritykset käyttävät sitä tuotteidensa ja palvelujensa hinnoitteluun. 6kk euribor -korkoa käytetään myös asuntolainojen korkojen vertailuarvona monissa Euroopan maissa..

12 kuukauden euribor (12kk euribor)

12 kuukauden euribor on keskimääräinen pankkien välinen korko, jolla useat pankit lainaavat toisilleen euromääräisillä tukkumarkkinoilla 12 kuukauden pituisia talletuksia. 12 kk euribor -korko toimii viitekorkona, jonka perusteella määritetään erityyppisten lainojen ja asuntolainojen, myös vaihtuvakorkoisten asuntolainojen, korot. Jos esimerkiksi pankki tarjoaa asuntolainaa, jonka korko on 2 % yli 12 kuukauden euribor-koron, se tarkoittaa, että pankin lainakustannukset ovat 2 % korkeammat kuin muiden euroalueen pankkien keskimääräiset lainakustannukset. 12 kk euriborin korkoa käytetään myös joidenkin rahoitussopimusten, kuten koronvaihtosopimusten, vertailuarvona. Koronvaihtosopimus on eräänlainen johdannaissopimus, jossa kaksi osapuolta sopivat vaihtavansa eri korkoihin perustuvia kassavirtoja. Toinen osapuoli maksaa kiinteäkorkoista korkoa ja toinen vaihtuvakorkoista korkoa, joka yleensä perustuu Euriborin kaltaiseen viitearvoon.

Euribor 12 kk | 17.05.2024

3,645 %

Euribor 3 kk | 17.05.2024

3,83 %

Kulutusluottojen euribor-korot

Kulutusluotto on kuluttajille myönnettävä kertalaina, joka tyypillisesti ei tarvitse vakuuksia tai takaajia. Kulutusluottojen suuruuksissa on suuria eroja niiden ollessa pienimmillään noin tuhannen euron luokkaa ja kohotessa suurimmillaan aina useampiin kymmeniin tuhansiin euroihin, kuten jopa 60 000 € asti. Laina-ajoissa on myös eroja alkaen vuodesta aina 15 vuoteen asti. Toki lainaa voi aina lyhentää myös nopeammin.

Euribor-korot ovat oleellisia myös kulutusluottojen kannalta. Jos harkitset kulutusluoton ottamista, euribor-korko voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksat korkoa. Kulutusluottoja on saatavilla niin kiinteäkorkoisina kuin vaihtuvakorkoisina. Jos kulutusluottosi on vaihtuvakorkoinen, tällöin viitekorkona käytetään usein euribor-korkoa ja korkojen osuus voi nousta tai laskea euribor-koron muutosten mukaan. Kulutusluottoa otettaessa on tärkeää tarkistaa, että miten korko muodostuu ja muistaa huomioida euribor-korkotasojen vaikutus maksettavaan korkoon.

Tyypillisesti kulutusluotoissa viitekorkona käytetään kolmen kuukauden euriboria. Tällöin lainan korkotaso tarkistetaan kolmen kuukauden välein. Korkotaso voi usein muodostua sovitusta kiinteä vuosikorosta, jonka päälle lisätään vaihtuva euribor-korko. Tyypillisesti vuosikorot halvimmat korkotasot ovat neljän prosentin paikkeilla ja korkeimmillaan 20 prosentin tuntumassa. Ajateltaessa korkotason suhdetta haettuun lainasummaan voidaan ajatella, että usein kulutusluoton korko on sitä matalampi, mitä suuremmasta lainasta on kyse. Usein suuremmissa lainasummissa myös maksuaika on pidempi ja tällöin euribor-korkojen korkotaso voi ehtiä vaihdella huomattavastikin laina-ajan puitteissa. Pitkien laina-aikojen osalta on tärkeää muistaa kilpailuttaa myös olemassa oleva laina säännöllisesti, jotta pääsee hyötymään alhaisesta lainatasosta, kun sellaisia on tarjolla.

Euribor-korkojen käyttö lainoissa

Euribor-korot ovat tärkeitä, koska niitä käytetään viitteenä euromääräisten lainojen ja talletusten hinnoittelussa. Ne ovat käytössä monissa myös kuluttajille suunnatuissa rahoitustuotteissa, kuten asuntolainoissa, käyttölainoissa ja luottokorteissa. Jos sinulla on esimerkiksi vaihtuvakorkoinen asuntolaina, lainanantajasi käyttää todennäköisesti euribor-korkoa kuukausittaisten maksujen laskemiseen. Euromääräistä lainaa hakiessa, on tärkeää vertailla eri lainanantajien tarjouksia, jotta näet, miten ne käyttävät euribor-korkoa. Jotkin lainanantajat saattavat käyttää viimeisintä euribor-korkoa, kun taas toiset saattavat käyttää muutaman viime päivän korkojen keskiarvoa.

Euroopan keskuspankki (EKP) käyttää euribor-korkoja yhtenä tärkeimmistä tekijöistä rahapolitiikan määrittelyssä. EKP asettaa tavoitteen yön yli – pankkien väliselle lainakorolle, jota kutsutaan jälleenrahoituskoroksi. EKP käyttää tätä korkoa vaikuttaakseen kaikkiin muihin euroalueen korkoihin, myös euribor-korkoihin. Kun EKP haluaa edistää luotonantoa ja talouskasvua, se laskee jälleenrahoituskorkoa. Tämä johtaa yleensä euribor-korkojen alenemiseen, mikä tekee lainoista halvempia lainanottajille. Toisaalta, kun EKP haluaa hillitä luotonantoa ja hidastaa talouskasvua, se nostaa jälleenrahoituskorkoa. Tämä johtaa yleensä korkeampiin euribor-korkoihin, mikä tekee lainoista kalliimpia lainanottajille.

päivitetty 9.1.2023

Euribor.fi

Euribor.fi-sivustolta näet helposti Euribor-viitekoron kurssin sekä löydät yleistä tietoa Euribor-viitekorosta ja sen historiasta.